Vision

Vår vision är att alla elever skall kunna undervisas av behöriga lärare och att alla lärare undervisar i ämnen som de har behörighet att undervisa i.

Idag ser verkligheten tyvärr annorlunda ut. Många lärare har undervisningstid i ämnen där de inte är behöriga. I andra fall saknar lärarna helt lärarutbildning. Undervisning av obehöriga lärare skapar otvetydigt sämre kvalitet på utbildningen och därmed stor frustration hos elever, lärare, rektorer, föräldrar och politiker. Problemet gäller såväl storstad som glesbygd.

vision för bättre skola

Huvudmannens skyldighet

Enligt skollagen är huvudmannen skyldig att erbjuda modersmålsundervisning för de elever som så önskar om det finns minst fem elever i samma språkgrupp. Denna begränsning gäller inte de fem nationella minoritetsspråken. Regeln om fem deltagande elever utgör endast en begräsning i huvudmannens skyldighet att erbjuda undervisningen. Inget hindrar en huvudman att anordna undervisning även om antalet elever som önskar undervisningen är färre än fem.
Utmanande är att finna modersmålslärare med rätt kompetens i samtliga språk. Detta arbete måste fortsätta. Lärarna är anställda centralt, men undervisar vid olika skolor. Vilket innebär att rektorn vid en skola sällan har insyn i undervisningen som bedrivs.
I rapport från Skolverket 2008. SOU 2019:18 Forskning om modersmålsundervisning och studiehandledning s.127, undersöktes eventuella samband mellan elevers deltagande i modersmålsundervisning och deras skolresultat. I rapporten framkom att de elever som var berättigade till modersmålsundervisning och deltog i undervisningen i grundskolan fick högre betygsgenomsnitt i slutet av årskurs 9 jämfört med elever som var berättigade till modersmålsundervisning men valde att inte delta i undervisningen. Rapporten visade också att elevernas betyg stärktes med antalet år som de deltog i undervisningen; det vill säga elever som hade deltagit i modersmålsundervisning genom hela grundskolan fick genomsnittligt högre betyg än de elever som deltagit i färre antal år.

huvudmannens skyldighet