Modersmål

I grund- och gymnasieskola ska eleven erbjudas undervisning i sitt modersmål om en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål, om språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och om eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Om eleven är adopterad och har ett annat modersmål än svenska kan de få modersmålsundervisning, även om eleven inte talar språket hemma varje dag. Eleven måste dock ha grundläggande kunskaper i språket. 

Huvudmannen är endast skyldig att anordna modersmålsundervisning om det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen, eleverna själva önskar få undervisning och om det finns lämplig lärare. Rektor avgör om en lärare är lämplig eller inte.

Modersmålsundervisningen utförs av våra modersmålslärare som har ämneskompetens, behärskar svenska/engelska såväl som elevens modersmål.

Minsta gruppstorlek är 3 elever och grupperna är inte större än 10 elever.

modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning i grundskolan

Det är elevens vårdnadshavare som ansöker om modersmålsundervisning och det är rektor som fattar beslut om en elevs modersmålsundervisning. Modersmål är ett ämne med egen kursplan och med kunskapskrav för årskurserna 6 och 9. Eleverna får betyg i ämnet från och med årskurs 6 och betygsskalan är A-F precis som i övriga ämnen. Undervisningen ska också ge varje elev möjligheter att utveckla sin kulturella identitet och bli två- eller flerspråkig.

En elev kan få modersmålsundervisning om:

Minst en av elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål.

Språket är det dagliga umgängesspråket hemma.

Eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Det finns en behörig/lämplig lärare.

Minst fem elever väljer språket.

 

När det gäller undervisning i de nationella minoritetsspråken, finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch, är kommunen skyldig att anordna undervisning även om det finns färre än fem elever som önskar språket. 
Elever som pratar de nationella minoritetsspråken eller är adoptivbarn behöver inte prata språket hemma men de måste dock ha grundläggande kunskaper i språket för att få modersmålsundervisning.

Grundläggande kunskaper för elever som börjar läsa modersmål i grundskolan

Grundskolan år 1-3

Eleven kan förstå enkla texter samt delta i enkla dialoger

Eleven kan uttrycka sig enkelt på modersmål

Eleven känner till språkets bokstäver och kan skriva enkla ord

Grundskolan år 4-6

Eleven har ett ordförråd anpassat till sin ålder

Eleven kan samtala om ett bekant ämne på sitt modersmål

Eleven kan läsa och tolka korta texter på sitt modersmål

Eleven kan skriva korta texter

Grundskolan år 7-9

Eleven kan upprätthålla samtal och argumentera

Eleven kan läsa och tolka olika typer texter

Eleven kan producera egna texter i skriftlig form